ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

រោងចក្រ

សិក្ខាសាលាផលិតបន្ទះប្លាស្ទិក

រោងចក្រ

បន្ទះ PP ឧបករណ៍ផលិតដោយស្វ័យប្រវត្តិ

រោងចក្រ

បន្ទះ PVC ឧបករណ៍ផលិតដោយស្វ័យប្រវត្តិ

រោងចក្រ

ម៉ាស៊ីនកាត់ឡាស៊ែរដោយស្វ័យប្រវត្តិ

រោងចក្រ

ឃ្លាំង

រោងចក្រ

ការវេចខ្ចប់និងការដឹកជញ្ជូនកម្រាលឥដ្ឋ

រោងចក្រ

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃរោងចក្រ

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃរោងចក្រ (2)

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃរោងចក្រ

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃរោងចក្រ (4)

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃរោងចក្រ